Ανάκληση Mitsubishi Outlander και ASX στην Ελλάδα

3

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη
ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων Mitsubishi στην Ελλάδα,
εκτελεί τις κάτωθι ανακλήσεις:

1. Ανάκληση 2379 Mitsubishi Outlander µε κωδικό
µοντέλου GW0W και χρονολογία κατασκευής 2006-2012. Η Mitsubishi Motors
εντόπισε ότι σε συγκεκριµένο αριθµό οχηµάτων ενδέχεται το υλικό το οποίο
χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση της ηλιοροφής µε το εξωτερικό πλαίσιο να
αποδυναµωθεί (ανάλογα τη θερµοκρασία και το επίπεδο υγρασίας) και εξαιτίας των
δονήσεων ή της πίεση του αέρα να προκληθεί αποκόλληση της ηλιοροφής.

2. Ανάκληση 1144 Mitsubishi Outlander µε κωδικό
µοντέλου GW0W και χρονολογία κατασκευής 2008-2012. Η Mitsubishi Motors
εντόπισε ότι σε συγκεκριµένο αριθµό οχηµάτων ενδέχεται λόγω σχεδιασµού του
αυτόµατου τεντωτήρα του εξωτερικού ιµάντα στους κινητήρες 4Β11 (2,0 λίτρων) και
4Β12 (2,4 λίτρων) να προκληθεί ρωγµή/σπάσιµο στην βάση στήριξής του, µε
αποτέλεσµα να φύγει ο ιµάντας από την θέση του.

Δείτε ακόμα: Δοκιμή Mitsubishi ASX 1.6 MY2018

3. Ανάκληση 957 Mitsubishi ASX µε κωδικό µοντέλου
GA1W και χρονολογία κατασκευής 2011-2018. Η Mitsubishi Motors εντόπισε ότι
σε συγκεκριµένο αριθµό οχηµάτων ενδέχεται η συγκόλληση µεταξύ του οπίσθιου
σιγαστήρα (εξάτµιση) και του σωλήνα εξαγωγής των καυσαερίων να σπάσει, µε
αποτέλεσµα ο σωλήνας εξαγωγής να αποκολληθεί και να πέσει στο δρόµο.

Μέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος που να
σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα θέµατα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης
επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία Mitsubishi για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Διαβάστε επίσηςLancer Evolution R αλλά όχι από τη Mitsubishi!

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα
τηλέφωνα 210 3483300 και 795 µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της, ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.