Τι ισχύει αν δεν δηλωθεί νέος οδηγός και συμβεί ατύχημα;

61

Οι νέοι οδηγοί εκτός από το ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο δρόμο και να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα μέχρι να αποκτήσουν κάποια εμπειρία στη «ζούγκλα» των δρόμων, έχουν και μια βασική υποχρέωση στην ασφαλιστική τους κάλυψη.

Στην περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα και ο οδηγός είναι νεότερος από 23 ετών ή απέκτησε άδεια ικανότητας οδήγησης το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν το ατύχημα, χωρίς να έχουν δηλωθεί στην εταιρία τα παραπάνω και χωρίς να έχει εισπραχθεί το σχετικό επασφάλιστρο, τότε υπάρχουν οι παρακάτω κυρώσεις.

α) Σε περίπτωση που ενεργοποιείται η κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναγωγής (επανείσπραξης) εναντίον του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου και του οδηγού, για αποζημίωση που κατέβαλε στους παθόντες τρίτους, σε ποσοστό που ορίζει η εταιρεία, του συνόλου της αποζημίωσης (συμπεριλαμβάνοντας κεφάλαιο, τόκους και έξοδα), σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα, κατά το ατύχημα, οδηγούσε άτομο νεότερο από 23 ετών, που ταυτόχρονα απέκτησε άδεια ικανότητας οδήγησης το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν το ατύχημα.

β) Σε περίπτωση που ενεργοποιείται η κάλυψη Ιδίων ζημιών, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος συμμετέχει στη ζημιά σε ένα μεγάλο ποσοστό (π.χ. 50%), ενώ από το υπόλοιπο ποσοστό αφαιρείται και η απαλλαγή της κάλυψης.

γ) Σε περίπτωση που ενεργοποιείται η κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλει ένα ποσοστό (π.χ. 1/3) μόνο της οφειλόμενης αποζημίωσης στον ασφαλισμένο οδηγό ή σε περίπτωση.

Γι’αυτό λοιπόν, ποτέ μην ξεχνάτε ή παραβλέπετε την δήλωση νέου οδηγού στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αφού το κόστος θα είναι πολλαπλάσιο σε περίπτωση ατυχήματος.

Πηγή: Anytime