Τι ισχύει στην ασφάλιση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου;

159

Μία από τις χειρότερες καταστάσεις με τις οποίες μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ο κάτοχος ενός αυτοκινήτου είναι η κλοπή του οχήματός του, η οποία μπορεί να τύχει σε οποιοδήποτε όχημα, όπου και να βρίσκεται και στον καθένα.

Ακόμα και τα πιο σύγχρονα αντικλεπτικά συστήματα παραβιάζονται από τους «επιτηδείους», ενώ συνήθως το κλεμμένο αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για ανταλλακτικά και έτσι είναι ουσιαστικά αδύνατο να βρεθεί τουλάχιστον ακέραιο. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που βρεθεί, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχει υποστεί ζημιές.

Γι’αυτό καλό είναι στην ασφαλιστική κάλυψη να επιλέγεται και η ολική κλοπή (μαζί και η μερική κλοπή), προκειμένου ο ασφαλιζόμενος να λάβει αποζημίωση. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται πάντα από την τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου και όχι με την τιμή που είχε αγοραστεί καινούργιο.

Ποιες είναι οι καλύψεις που παρέχονται στην ολική κλοπή και ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ενέργειες που πρέπει να κάνει ο ασφαλιζόμενος;

1. H ασφαλιστική εταιρία έχει την υποχρέωση να καλύψει τον ασφαλισμένο με την προϋπόθεση ότι η απώλεια δηλώθηκε αμέσως στην αστυνομική αρχή. Η υποχρέωση προϋποθέτει την έγγραφη αναγγελία δήλωση προς την ασφαλιστική εταιρία από τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο μέσα σε π.χ. 8 μέρες από τη διαπίστωση της απώλειας και ξεκινά μόνο αφού περάσουν κάποιες μέρες (π.χ. 45), από τότε που υποβλήθηκε σχετική μήνυση κατ’ αγνώστων και αναγγέλθηκε η απώλεια στην ασφαλιστική εταιρία.

2. Δεν καλύπτονται οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής του, εκτός αν στην ασφάλιση περιλαμβάνεται κάλυψη Μερικής Κλοπής και καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Τι μπορεί να ζητήσει η ασφαλιστική εταιρία για την καταβολή της αποζημίωσης;

α) Βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής εφορίας (Δ.O.Y.) για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και βεβαίωση ότι το κλεμμένο όχημα έχει δηλωθεί στις δηλώσεις εισοδήματος του ασφαλισμένου των προηγούμενων χρόνων.

β) Έγγραφη εντολή και ανέκκλητη πληρεξουσιότητα από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, με την οποία θα δίνεται στην ασφαλιστική εταιρία το δικαίωμα να πουλήσει το αυτοκίνητο που θα βρεθεί και να κρατήσει η ασφαλιστική εταιρία το τίμημα, εφόσον το επιθυμεί.

γ) Την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, που θα παρέχει στην ασφαλιστική εταιρία την ευχέρεια να ζητήσει την υπογραφή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας του αυτοκινήτου που θα βρεθεί, είτε στην ίδια, οπότε το προσύμφωνο θα περιέχει ρήτρα αυτοσύμβασης υπέρ της ασφαλιστική εταιρία, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο που η ασφαλιστική εταιρία θα υποδείξει.

δ) Κάθε άλλο έγγραφο απαραίτητο για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου. Εφόσον το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, των π.χ. 45 ημερών, η ασφαλιστική εταιρία καταβάλλει την αποζημίωση υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί νόμιμη μεταβίβαση της κυριότητας του αυτοκινήτου σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε τρίτο έχει υποδείξει.

ε) Τα αυθεντικά (εργοστασιακά) κλειδιά του οχήματος.

Τι γίνεται αν το κλεμμένο αυτοκίνητο βρεθεί;

Αν το αυτοκίνητο βρεθεί μετά την καταβολή της αποζημίωσης, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος κύριος του αυτοκινήτου έχουν υποχρέωση να ειδοποιήσουν την ασφαλιστική εταιρία, αμέσως μόλις το μάθουν. Η ασφαλιστική εταιρία, όταν ενημερωθεί για την ανεύρεση του αυτοκινήτου, μπορεί να καλέσει τον ασφαλισμένο με έγγραφό της στην τελευταία δηλωμένη διεύθυνσή του, να κρατήσει εκείνος το αυτοκίνητο το οποίο βρέθηκε και να επιστρέψει την αποζημίωση, αν το επιθυμεί.

Ο ασφαλισμένος πρέπει να κάνει τη δήλωση αυτή μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την αποστολή της επιστολής και σε περίπτωση που δεν απαντήσει, εκπίπτει από κάθε σχετικό δικαίωμά του.

Πηγή: Anytime