Ασφάλεια αυτοκινήτου: Όλα τα πακέτα και οι καλύψεις

Από την στιγμή που το αυτοκίνητο σου έχει πινακίδες, είτε το κινείς είτε όχι είσαι υποχρεωμένος από τη νομοθεσία να έχεις την βασική ασφάλεια αυτοκινήτου. Η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Με απλά λόγια αν έχεις βασική ασφάλεια αυτοκινήτου και τρακάρεις, η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει τις ζημιές που προκάλεσες. Αν πάλι τρακάρεις με ανασφάλιστο αυτοκίνητο, καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητο σου. Καταλαβαίνεις λοιπόν, πέρα από την υποχρεωτική νομοθεσία, πόσο σημαντικό είναι να έχεις τουλάχιστον την βασική ασφάλεια αυτοκινήτου.

Τα πακέτα ασφάλισης του αυτοκινήτου είναι τρία: α) η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου β) το πακέτο πυρός/κλοπής και γ) η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου. Ας δούμε τι σημαίνει και τι προσφέρει το κάθε πακέτο.

Βασική ασφάλεια αυτοκινήτου

Αστική Ευθύνη προς τρίτους: Η αστική ευθύνη είναι υποχρεωτική κάλυψη για όλα τα οχήματα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και αποτελεί την ελάχιστη βασική ασφάλεια αυτοκινήτου. Μέσω της αστικής ευθύνης αποζημιώνονται τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που έχουν πάθει ζημιά σε ένα ατύχημα που την ευθύνη έχει το αυτοκίνητο σου (βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

Η Αστική Ευθύνη προς τρίτους αναλύεται σε επιμέρους καλύψεις: Την κάλυψη των σωματικών βλαβών (Σ.Β), την κάλυψη των υλικών ζημιών (Υ.Ζ), την κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη του σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς και την κάλυψη σωματικών βλαβών επιβαινόντων.

Σωματικές βλάβες: €1.220.000 (ανά άτομο). Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι ο ασφαλιζόμενος καλύπτεται για σωματικές βλάβες (τραυματισμός ή θάνατος) που θα προξενήσει είτε σε πεζούς τρίτους, είτε σε επιβαίνοντες άλλου αυτοκινήτου. Περιλαμβάνεται και χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

Υλικές ζημιές: €1.220.000 (ανά ατύχημα). Καλύπτεται ο ασφαλιζόμενος για όλες τις υλικές ζημιές που θα προξενήσει σε τρίτους συνεπεία πρόσκρουσης, ανατροπής ή εκτροπής του αυτοκινήτου του επί άλλων αυτοκινήτων, αντικειμένων ή ζώων. Τα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Αστική ευθύνη πυρκαγιάς: Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές, τις οποίες θα προκαλέσει το αυτοκίνητο σου σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Αυτογνώμων αφαίρεση: Η ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει και τις Σωματικές βλάβες (Σ.Β.) ή τις Υλικές Ζημιές (Υ.Ζ.), τις οποίες μπορεί να προξενήσει το ασφαλιζόμενο όχημα σε τρίτους, κατά τη διάρκεια της οδήγησής του από τον κλέφτη, που το έχει κλέψει ή το απέκτησε με χρήση βίας.

Επιβαίνοντες: Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για θάνατο ή σωματικές βλάβες έναντι των επιβατών του αυτοκινήτου. Δεν εξαιρούνται τα μέλη της οικογένειας του ασφαλιζόμενου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου, του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται ανεξάρτητα από δεσμούς συγγένειας και που επέβαιναν του υπασφαλισμένου αυτοκινήτου. Εξαιρείται από την κάλυψη η αστική ευθύνη έναντι προσώπων που συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από τον νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται για εκτέλεση εγκληματικής πράξης. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των Σ.Β. και Υ.Ζ. ισχύει για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δηλαδή με κάθε καταβολή αποζημίωσης λόγω ατυχήματος δεν μειώνεται το αντίστοιχο κεφάλαιο των σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών της αστικής ευθύνης.

Πυρός/Κλοπής ασφάλεια αυτοκινήτου

Πυρκαγιά του οχήματος

Καλύπτεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς του αυτοκινήτου που προέρχεται από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, κατακρήμνιση, βραχυκύκλωμα, αυτόματη ανάφλεξη, κεραυνό, επισκευή σε συνεργείο, ηλεκτρολογείο, χώρο στάθμευσης κ.λπ. Επίσης περιλαμβάνει τις ζημιές του αυτοκινήτου από έκρηξή του. Αρκετές εταιρείες έχουν και κάλυψη από φυσικά φαινόμενα όπως είναι το χαλάζι.

Κλοπή (Ολική) του οχήματος Καλύπτεται μόνο η ολική κλοπή του οχήματος και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων αυτού στην πραγματική αξία του αυτοκινήτου κατά την ημέρα της κλοπής. Η εταιρεία υποχρεούνται να καταβάλει αποζημίωση μετά πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία που ο ασφαλιζόμενος θα υποβάλει μήνυση κατά αγνώστου στην οικία ενώ η Αστυνομική Αρχή θα δηλώσει στην εταιρεία την απώλεια. Ο ασφαλιζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση, αν το αυτοκίνητο βρεθεί προ της παρέλευσης 90 ημερών, ανέπαφο ή με υλικές ζημιές.

 Κλοπή (Μερική) του οχήματος Κάποιες εταιρείες καλύπτουν ηχοσυστήματα ή αντικείμενα που κλέβονται μέσα από το όχημα (τσάντες, κινητά, tablets κλπ.) Αποτελεί επέκταση της ολικής κλοπής του αυτοκινήτου και καλύπτει υλικές ζημιές και αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του οχήματος μονίμως προσδεμένων στο σώμα του και απαραίτητων για την κίνηση και λειτουργία αυτού, που συνέβησαν κατά τη διάρκεια που το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη.

Σημαντικό επίσης είναι πως σε περίπτωση που το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο με πακέτο Πυρός Κλοπής και κλαπεί, η ασφαλιστική οφείλει να αποζημιώσει τον οδηγό. Αν το όχημα δεν βρεθεί τους επόμενους τρεις μήνες, η ασφαλιστική, δίνει το ποσό της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου. Αν όμως το όχημα βρεθεί πριν από το διάστημα της πληρωμής, η ασφαλιστική αποζημιώνει τον εκάστοτε οδηγό για κάθε υλική ζημιά.

Μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου

Ίδιες ζημιές του οχήματος

Με τη συγκεκριμένη ασφάλεια καλύπτονται όλα τα παραπάνω όπως επίσης και οι ζημιές που μπορεί να υποστεί το ασφαλισμένο όχημα αποκλειστικά από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ή κατακρήμνιση, είτε έχει ο ασφαλιζόμενος ευθύνη είτε όχι. Η κάλυψη ιδίων ζημιών προσφέρεται απαραιτήτως με κάποιο ποσό απαλλαγής και με ελάχιστο ποσό. Όσο χαμηλότερο είναι το ποσό της απαλλαγής τόσο υψηλότερες τιμές για ασφάλειες αυτοκινήτου θα βρεις.

Για να εγκριθεί η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου, θα πρέπει το αυτοκίνητο να μην είναι πάνω από 20 έτη. Ακόμη, η αξία του αυτοκινήτου πρέπει να είναι υψηλότερη από το ελάχιστο ποσό που θέτει η κάθε ασφαλιστική σαν όριο. Το ποσό αυτό κυμαίνεται ανάμεσα στα 3.000-3.500€, ανάλογα την εταιρεία. Για να εκδώσει η ασφαλιστική το πακέτο μικτής ασφάλειας, χρειάζεται να γίνει ένας προ ασφαλιστικός έλεγχος.

Είναι μια διαδικασία ελέγχου της κατάστασης του αυτοκινήτου τη στιγμή που ζητάει ο οδηγός να ασφαλιστεί. Εξαρτάται από την κάθε ασφαλιστική να αποδεχθεί ή να απορρίψει αν θα ασφαλίσει με μικτή ασφάλεια ανάλογα με το αποτέλεσμα του προ ασφαλιστικού ελέγχου.

Ωστόσο ακόμα και αν δεν εγκριθεί η μικτή ασφάλεια του αυτοκινήτου από την ασφαλιστική, το αυτοκίνητο θα είναι ασφαλισμένο στο βασικό πακέτο ασφάλειας σύμφωνα με τις παροχές που αυτό περιλαμβάνει. Τέλος, για αυτοκίνητα τα οποία έχουν ηλιοροφή ή γυάλινη οροφή ή κουκούλα (cabrio) και ανάλογα το είδος αυτής (hard-top, soft- top), θα πρέπει να ελεγχθούν από την ασφαλιστική εταιρεία και να συμφωνήσει αυτή για την κάλυψη τους.

Στο Pricefox οι καταναλωτές μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν μέσα σε 30’’τιμές και καλύψεις από 40+ πακέτα της αγοράς και να αγοράσουν από 5€/ μήνα, μέσα σε 2 λεπτά την ασφάλεια αυτοκινήτου τους, εξοικονομώντας έως 40% ετησίως.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πώς να γλιτώσετε λεφτά από την ασφάλιση αυτοκινήτου
Πώς να γλιτώσετε λεφτά από την ασφάλιση αυτοκινήτου …
Ασφαλιστικό πρακτορείο Feel Safe Insurance
Ασφαλιστικό πρακτορείο Feel Safe Insurance
Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;
Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;

Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν σίγουρα ακούσει για τον «Φιλικό Διακανονισμ …

Τι ισχύει για τις καλύψεις ζημιών από φυσικά φαινόμενα;
Τι ισχύει για τις καλύψεις ζημιών από φυσικά φαινόμενα; …

Για ένα πλήρες συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου είναι απαραίτητη η κάλυψη …

Ασφάλεια φορτηγού - van από 23 ευρώ το μήνα!
Ασφάλεια φορτηγού - van από 23 ευρώ το μήνα!
Ασφάλιση αυτοκινήτου με τα χιλιόμετρα από την Anytime
Ασφάλιση αυτοκινήτου με τα χιλιόμετρα από την Anytime …

Η Anytime παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση με τίτλο «Αλλάζουμε το Χωροχρόνο …

Τι ισχύει σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα;
Τι ισχύει σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα; …

Στις μέρες μας δυστυχώς, κυκλοφορούν πολλοί οδηγοί με ανασφάλιστο όχημα, …

Τι ισχύει στην ασφάλιση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου;
Τι ισχύει στην ασφάλιση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου; …

Μία από τις χειρότερες καταστάσεις με τις οποίες μπορεί να έρθει αντιμέτ …

Τι ισχύει στην ασφάλιση μερικής κλοπής αυτοκινήτου;
Τι ισχύει στην ασφάλιση μερικής κλοπής αυτοκινήτου; …

Σε πόσους οδηγούς δεν έχει τύχει να βρουν παραβιασμένο το αυτοκίνητό του …

Νέα σειρά Fiat Panda Hybrid σε χαμηλές τιμές
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Οι τιμές του νέου VW Multivan στην Ελλάδα
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Οι τιμές της Alfa Romeo Tonale στην Ελλάδα
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Οι τιμές του νέου Skoda Karoq στην Ελλάδα
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Η τιμή του νέου Ford Ranger Raptor στην Ελλάδα
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Οι τιμές του νέου Opel Astra στην Ελλάδα
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
«Πάτησε» Ελλάδα το νέο Mazda CX-60 PHEV (+τιμές)
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Η τιμή του νέου και πιο ακριβού Toyota Hilux GR Sport
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Οι τιμές των νέων Abarth 595/695 στην Ελλάδα
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Ήρθε το πιο σπορ και ακριβό Toyota Yaris GR Sport
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Οι τιμές του νέου καλοκαιρινού VW T-Roc Cabriolet
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Οι τιμές της νέας Mercedes-AMG SL στην Ελλάδα
Νέα λανσαρίσματα αυτοκινήτων
Get it on Google Play Download on the App Store