Τι είναι και τι περιλαμβάνει η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης;

193

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης είναι υποχρεωτική για όλα τα οχήματα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και αποζημιώνονται τα πρόσωπα ή αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά σε ένα ατύχημα, στο οποίο ευθύνεται το όχημά σας (βάσει του Κ.Ο.Κ.).

Ποια είναι τα όρια αποζημίωσης και τι καλύπτουν;

Σωματικές βλάβες: 1.000.000 ευρώ (ανά άτομο)

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες (τραυματισμοί ή θανατηφόροι τραυματισμοί) που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άτομα όπως πεζούς, επιβαίνοντες άλλων οχημάτων που εμπλέκονται στο περιστατικό ή επιβαίνοντες του δικού σας οχήματος.

Υλικές ζημιές: 1.000.000 ευρώ (ανά ατύχημα)

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άλλα οχήματα ή άλλα αντικείμενα, όπως μάντρες, βιτρίνες, εισόδους καταστημάτων κ.λπ.

Αστική ευθύνη πυρκαγιάς

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές, τις οποίες θα προξενήσει το όχημά σας, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Αυτογνώμων αφαίρεση

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές, τις οποίες θα προξενήσει το όχημά σας, κατά τη διάρκεια της οδήγησής του από άτομο που το έχει κλέψει ή το απέκτησε με χρήση βίας.

Εξαιρέσεις και ποια έξοδα δεν καλύπτονται:

Από την υποχρεωτική ασφάλιση εξαιρούνται η αστική ευθύνη των προσώπων που προκάλεσαν το ατύχημα από πρόθεση και η αστική ευθύνη των προσώπων που μετέχουν σε αγωνίσματα που συνεπάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας, επίσημους ή ανεπίσημους.

Διευκρινίζεται ότι στην ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους δεν περιλαμβάνονται δαπάνες ή έξοδα από επιβολή προστίμων ή εξαγορά ποινών, που επιβάλλονται από διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, λόγω παραβάσεων νόμων ή αστυνομικών διατάξεων, από τον ασφαλισμένο ή το λήπτη της ασφάλισης. Επίσης δεν περιλαμβάνονται και τα σχετικά δικαστικά έξοδα, που προέρχονται από αποφάσεις των παραπάνω αρχών.

Πηγή: Anytime